ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่า
  • 2 พฤศจิกายน 2017 at 11:22
  • 227
  • 0


นอกจากด้านสุขภาพและปัจจัยพื้นฐานแล้ว เราควรมีแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้

•  ดูแลให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า
•  การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
•  การดูแลโดยไม่กำหนดเป้าหมายที่เข้มงวดเกินไป
•  การให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพที่อบอุ่นภายในครอบครัว