“ สังคมผู้สูงอายุ“
  • 6 พฤศจิกายน 2017 at 10:40
  • 326
  • 0


“ สังคมผู้สูงอายุ“
พยาบาลพิเศษมีบทบาทใดบ้าง
 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ

•  การดูแลกิจกรรมพื้นฐาน
•  การบริหารการใช้ยา
•  การจัดการด้านอาหาร
•  จัดการกับพฤติกรรม/อารมณ์
•  การดูแลญาติของผู้สูงอายุ
•  ดูแลกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ
•  การจัดการดูแลสถานที่และสิ่งแวดล้อม
•  การปกป้องเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ
•  การปกป้องสิทธิหน้าที่ของผู้สูงอายุ