ควอลิตี้เนิร์สแคร์ ให้บริการเจ้าหน้าที่ให้การอบรมด้านสุขภาพ

ทำหน้าที่ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วย

มีเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง คือ

1.  พยาบาลวิชาชีพ Register nurse
2.  ผู้ช่วยพยาบาล   Practical nurse

เวลาทำงาน  เวรละ 5 – 8 ชม.

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

1.  สอนสุขศึกษาและให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านเบื้องต้น
2.  สอนและอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.  อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน