ควอลิตี้เนิร์สแคร์ ให้บริการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ทำหน้าที่ ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าด้านสุขภาพตามสถานที่ต่างๆ

มีเจ้าหน้าที่  2 ตำแหน่ง คือ

1.  พยาบาลวิชาชีพ Register nurse
2.  ผู้ช่วยพยาบาล Practical nurse

เวลาทำงาน  เวรละ 8 – 12  ชม.

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

1.  การให้ข้อมูล/ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า เช่น วิธีใช้ วิธีดูแล เป็นต้น

2.  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบปัญหา ข้อสงสัยจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า

3.  สามารถวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สินค้า

4.  ติดตามผล ความพึงพอใจ ปัญหา ในการใช้ผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

5.  ให้ข้อมูลคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้ากับลูกค้าได้